Attention deficit hyperactivity disorder in children aged 6-8 as a medical and social problem

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15574/SP.2024.137.143

Keywords:

children, attention deficit hyperactivity disorder, disorders of mental development, prevention

Abstract

One of the medical and social problems that are considered urgent today is the need to improve the health of children with disorders of mental development, including attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Purpose - to conduct a systematic analysis of scientific sources regarding the etiopathogenesis, clinical manifestations, and joint practical work of doctors, social workers, and teachers regarding ADHD in children 6-8 years old.

Domestic and international studies prove that the treatment of ADHD in children should be comprehensive, include recommendations on regime and lifestyle, drug therapy, and practical recommendations from an educational component.

A multidisciplinary approach to determine clinical-psychopathological and clinical-psychological regularities of the mental development of children with ADHD is relevant. A feature of such children is high activity, inability to focus on one thing, short-temperedness. But such a condition can be corrected if treatment is started as early as possible.

The cause of the development of the disorder can be: complications during pregnancy (this includes early toxicosis, preeclampsia, intrauterine hypoxia of the fetus), complications during childbirth (premature, rapid); low body weight of the child at birth or suffered serious diseases during the first year of life; the presence of bad habits in a pregnant woman, hard work or work in harmful conditions during the period of bearing the fetus.

The main signs of attention deficit hyperactivity disorder in children 6-8 years old are as follows: inattention; hyperactivity; impulsiveness. The main symptoms of ADHD can also be accompanied by accompanying symptoms: difficulties in learning, even despite high intellectual abilities; tics; quick fatigue; the presence of phobias, anxiety and depression; autism; sleep problems; speech or behavior disorders.

Scientists consider the features of intellectual development of children with ADHD to be voluntary regulation of mental activity, cognitive functions, speech, voluntary motor activity, insufficient development of perceptual-gnostic and emotional spheres.

No conflict of interests was declared by the author.

References

Barkley RA. (2008). Developmental course, adult outcome, and clinic-referred ADHD adults: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Arch. Gen. Psychiatry. 6: 186-207.

Bekh ID. (1998). Osobystisno zopiientovane vykhovannia: nauk.-metod. posib. Kyiv: IZMN: 204.

Boriak O, Ladynchenko L. (2020). Molodshi shkoliari z hiperaktyvnym rozladom iz defitsytom uvahy v umovakh suchasnoho inkliuzyvnoho prostoru. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii: 5-6: 99-100.

Buhepa Y. (2011). Teopetychni aspekty ppoblemy fopmuvannia vlastyvostei uvahy u molodshykh shkoliapiv z pozumovoiu vidstalistiu. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Dpahomanova: zbirnyk naukovykh ppats. Sepiia 19: «Kopektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia». Kyiv: 17: 318-322.

Burchyk OV. (2005). Hrupova kazkoterapiia v osobystisno-oriientovanomu vykhovanni ditei. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. 25: 203-205.

Çelebi F, Ünal D. (2021). Self esteem and clinical features in a clinical sample of children with ADHD and social anxiety disorder. Nordic Journal of Psychiatry: 75(4): 286-291. https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1850857; PMid:33475025

Dotsiuk LH, Kushnir IH, Hauriak OD. (2021). Efektyvnist vykorystannia terapevtychnykh vprav u ditei z syndromom defitsytu uvahy ta hiperaktyvnistiu. Naukovyi chasopys NPU imeni MP. Drahomanova: 4 (132): 76-79.

Dziubko LV. (2019). Ekolohichnist dopomohy molodshomu shkoliaru z SDUH. Aktualni problemy psykholohii. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i3/9.pdf.

Hodlevska V. (2021). Syndrom defitsytu uvahy z hiperaktyvnistiu u ditei molodshoho shkilnoho viku: sutnist, diahnostyka, korektsiia. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia psykholohichni nauky: 9: 73-78.

Holub OV, Lesyk AS, Shcherbakova NM. (2022). Pedahohichni umovy vykhovannia hiperaktyvnykh ditei u pochatkovii shkoli. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky: 1: 46-53. https://doi.org/10.31494/2412-9208-2022-1-1-463-472

Hryshchenko S, Beseda N, Slobodianyk V, Kulesha-Liubinets M, Bashtovenko O, Tryfonova O. (2022). Neuropsychological Health Technologies. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 13(3): 166-180. https://doi.org/10.18662/brain/13.3/360.

Klymenko OI. (2022). Osoblyvosti provedennia lohopedychnoi roboty z ditmy z syndromom defitsytu uvahy ta hiperaktyvnistiu. Zbirnyk tez III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Pryrodnycha nauka y osvita: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku», (22-23 veresnia 2022 r.). Kharkiv: KhNPU imeni HS. Skovorody: 115-118.

Kniaziev VM. (2023). Osoblyvosti samootsinky ta rozvytku osobystosti u ditei iz rozladom defitsytu uvahy z hiperaktyvnistiu. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Psykholohiia: 34 (73): 3: 34-39.

Kompanets N. (2020). Osoblyvosti dovilnoi povedinky u ditei iz rozladamy hiperaktyvnosti z defitsytom uvahy. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia: 4: 7-18.

Krisch J. (2019). How to Draw Conclusions About What Children’s Art Really Means. URL: https://www.fatherly.com/health-science/kid-art-what-children-are-thinking.

Krutii KL, Zdanevych LV. (2021). Neobkhidnist multydystsyplinarnoho pidkhodu do rozroblennia osvitnikh prohram pidhotovky bakalavriv do abilitatsiinoi diialnosti. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: 74; 3: 35-39. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.74-3.6

Martsenkovska II. (2020). Dytyna z rozladom defitsytu uvahy ta hiperaktyvnistiu v ukrainskii shkoli: korotko pro holovne. NeiroNews: psykhonevrolohiia ta neiropsykhiatriia: 4 (115): 17-19.

Martyniuk VIu, Zinchenko SM. (2011). Minimalna mozkova dysfunktsiia: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Intermed: 168.

Mohammadi Orangi B, Yaali R, Ackah-Jnr FR, Bahram A, Ghadiri F. (2021). The effect of nonlinear and linear methods and inclusive education on self-esteem and motor profciency of ordinary and overactive children. Journal of Rehabilitation Sciences & Research: 8(2): 69-78.

Molavi P, Nadermohammadi M, Salvat Ghojehbeiglou H, Vicario CM, Nitsche MA, Salehinejad MA. (2020). ADHD subtype-specifc cognitive correlates and association with self-esteem: A quantitative difference. BMC psychiatry: 20(1): 1-10. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02887-4; PMid:33046041 PMCid:PMC7549239

Mushkevych MI. (2020). Psykholohichnyi suprovid simei, shcho maiut problemnykh ditei. Dysertatsiia doktora psykholohichnykh nauk: 19.00.07 - Pedahohichna ta vikova psykholohiia. Kyiv: 40.

Mykhalskyi AV, Zhyhulova EO, Mykhalska YuA. (2020). Zdoroviazberihaiuchi tekhnolohii pry roboti z ditmy iz osoblyvymy osvitnimy potrebamy: navchalnyi posibnyk. Kamianets-Podilskyi: Vydavets Kovalchuk OV.: 228.

Ositkovska O, Baiier O. (2020). Statevi vidminnosti v rozladi defitsytu uvahy z hiperaktyvnistiu: styslyi literaturnyi ohliad. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Psykholohiia: 2(12): 72-76. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.2(12).13.

Perepada OM. (2010). Syndrom defitsytu uvahy ta hiperaktyvnosti yak medyko-psykholohichna problema. Zbirnyk naukovykh prats KPNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy «Problemy suchasnoi psykholohii»: 10: 591-601.

Shestopalova LF, Borodavko OO, Koziavkina NV, Koziavkina OV, Hordiievych MS. (2015). Osoblyvosti psykhichnoho rozvytku ditei z syndromom defitsytu uvahy ta hiperaktyvnosti. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 23; 4 (85): 97-100.

Shestopalova LF. (2000). Minimalna mozkova dysfunktsiia: kliniko-psykholohichni aspekty. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 8; 2(24): 84-87.

Shyriaieva L. (2020). Osoblyvosti spryiniattia simeinykh vzaiemostosunkiv i svoho mistsia v simi dytynoiu iz syndromom defitsytu uvahy ta hiperaktyvnosti. Problemy suchasnoi psykholohii: 50: 328-352.

Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. (2019). Kooij JJS., Bijlenga D., Salerno L. et al. European psychiatry: 56(1):14-34.

Zhao X, Page TF, Altszuler AR, Pelham WE, Kipp H, Gnagy EM et al. (2019). Family Burden of Raising a Child with ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology: 1-12. https://doi.org/10.1007/s10802-019-00518-5; PMid:30796648.

Zlyvkov VL. (2016). Psykhodiahnostyka osobystosti u kryzovykh zhyttievykh sytuatsiiakh. Kyiv: Pedahohichna dumka: 219.

Published

2024-02-28